Na najbliższej, zdalnej, sesji Rady Miasta Sopotu, która zaplanowana jest na 14 maja, przedstawione zostaną m.in. dwa projekty uchwał dotyczące młodych: w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu oraz zmian w regulaminie przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta dla dzieci i młodzieży.

– W odpowiedzi na postulaty młodych sopocian, wyrażone m.in.: w diagnozie dla UNICEF, po konsultacji z samorządami szkolnymi, nauczycielami i dyrektorami szkół przygotowaliśmy zasady powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

W Młodzieżowej Radzie zasiadać będą mogli uczniowie sopockich szkół podstawowych i średnich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych – niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, a także sopocianie uczący się w szkołach poza granicami miasta.

W wybieranej co dwa lata Radzie radnym może zostać uczeń w wieku od 13 do 20 lat, nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, niekarany oraz nie zawieszony w prawach ucznia.

Struktura Młodzieżowej Rady będzie odbiciem „dorosłej” Rady Miasta Sopotu: z radnymi, prezydium, przewodniczącym czy tematycznymi komisjami. 27 członków w równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych wyborach wybiorą uczniowie wszystkich sopockich podstawowych i ponadpodstawowych szkół, publicznych oraz niepublicznych. Sopot dzieli się na 17 okręgów wyborczych, którymi są właśnie szkoły. Liczba radnych w danym okręgu wybieranych do Młodzieżowej Rady zależy od liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły. Szkole liczącej do 300 uczniów przysługuje 1 mandat radnego, powyżej 300 uczniów – 2 mandaty. Dla uczniów, którzy są mieszkańcami Sopotu, ale uczą się poza jego granicami przewidziano 4 mandaty.

Po kampanii, którą kandydaci na radnych przeprowadzą, młodzi ludzie głosować na swoich przedstawicieli będą mogli na specjalnych papierowych kartach do głosowania oraz elektronicznie, za pomocą dedykowanej platformy.

Młodzieżowa Rada Miasta ma być reprezentacją sopockiej młodzieży, niezwiązanym z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym organem konsultacyjnym. Młodzi radni będą mieli prawo do przedstawienia prezydentowi swojej opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży. Duże korzyści może przynieść także współpraca z organizacjami i samorządami młodzieżowymi w kraju i zagranicą.

Praca w Młodzieżowej Radzie  Miasta to nie tylko przywilej zgłaszania projektów uchwał, stanowisk w różnych sprawach czy opinii, ale także obowiązek: systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego czy utrzymywania więzi z wyborcami ze swojego okręgu. Oczywiście młodzi radni spotykać się będą na obradach sesji Młodzieżowej Rady, a także pracować w komisjach merytorycznych. Sesje powinny być nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, chyba że zajdzie potrzeba zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, poświęconego sprawom pilnym, wymagającym rozstrzygnięcia. Trzeba też będzie nie rzadziej niż 2 razy w roku opowiedzieć o swojej działalności podczas obrad Rady Miasta Sopotu.

Praca Młodzieżowej Rady, w tym sesje, posiedzenia, komisje odbywają się oczywiście po zajęciach lekcyjnych i członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Działalność Młodzieżowej Rady będzie finansowana z budżetu miasta, obsługę zapewni Urząd Miasta Sopotu, przy współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

– Chcemy powołać Młodzieżową Radę Miasta Sopotu, by zaktywizować młodych ludzi, by pokazać im, że ich działalność publiczna, uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, może realnie wpłynąć na zmiany w wielu dotyczących ich dziedzinach – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Taka całkiem poważna już praca w samorządzie na pewno wpłynie na rozwijanie postaw obywatelskich, prospołecznych. A na kształtowaniu odpowiedzialnych, wrażliwych, pracowitych lokalnych patriotów bardzo nam zależy. Po decyzji radnych o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta będziemy przygotowywać także budżet na projekty zgłaszane  przez młodych ludzi. Chcielibyśmy , by wybory odbyły się jesienią tego roku.

***

Drugą ważną uchwałą, dotyczącą młodych ludzi, będzie Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Sopotu w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

A planowane zmiany są duże. Pierwsza to inny system wypłaty. Do tej pory kilkudziesięciu uczniów stypendia na dany rok szkolny otrzymywało przez 10 miesięcy i były one wypłacane co miesiąc (po 150-260 zł). Po zmianach stypendium będzie jednorazowe. Maksymalną kwotę stypendium określi prezydent miasta w oddzielnym Zarządzeniu. Pula roczna przeznaczona na stypendia to 100 tys. zł.

Kolejna zmiana, bardzo ważna, to więcej kategorii. Wsparcie trafi do młodych ludzi nie tylko za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne czy sportowe. Prezydent miasta chce nagradzać również aktywność społeczną uczniów oraz ich pracę nad swoimi wynikami, czyli postęp.

– Będziemy wspierać uczniów zdolnych, wyróżniających się w nauce oraz osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne – mówi wiceprezydent Czarzyńska-Jachim. – Ale chcemy także docenić tych, dla których najwyższa średnia z różnych powodów może być nieosiągalna, jednak dzięki pracowitości, chęci rozwoju poprawią na przykład swoje oceny z jedynek na trójki. Dla nich to będzie naprawdę wielki postęp. O to też chodzi w procesie edukacji. Takich uczniów do prezydenckiego stypendium zgłaszać będą dyrektorzy szkół. Chcemy także doceniać aktywność społeczną uczniów, czy na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej czy inną działalność pozaszkolną.

Będzie więc pięć kategorii:

I – naukowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał odpowiednie osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego) co najmniej:

  • 5,00 – dla uczniów szkół podstawowych;
  • 4,75 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jednocześnie uczeń powinien być laureatem/finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim albo być zwycięzcą, tj. osiągnął I, II, III miejsce lub tytuł laureata/finalisty w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, a w przypadku uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

II – artystyczna

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał odpowiednie osiągnięcia artystyczne w danym roku szkolnym oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego) co najmniej:

  • 4,50 – dla uczniów szkół podstawowych;
  • 4,00 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jednocześnie uczeń powinien być laureatem/finalistą olimpiad o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim albo być zwycięzcą, tj. osiągnął I, II, III miejsce lub tytuł laureata/finalisty w konkursie/turnieju o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, a w przypadku uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

III – sportowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał odpowiednie osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego) co najmniej:

  • 4,50 – dla uczniów szkół podstawowych;
  • 4,00 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jednocześnie uczeń powinien być członkiem Kadry Narodowej lub Wojewódzkiej w danej dziedzinie sportu lub być zwycięzcą, tj. osiągnął I, II, III miejsce lub tytuł laureata/finalisty w konkursie/turnieju o charakterze sportowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, a w przypadku uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

IV – społeczna

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz miasta, środowiska szkolnego (przynależności do różnego typu organizacji społecznych, udziale w pracach tych organizacji), a w szczególności w formie wolontariatu w danym roku szkolnym oraz osiągnął co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

V – postęp

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący szczególny postęp osiągnięć w nauce w minionym roku szkolnym. Z każdej szkoły dyrektor może zaproponować maksymalnie trzech uczniów.

Wszyscy uczniowie ubiegający się o stypendium powinni legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

I zmiana ostatnia, która wynika z regulacji ustawowych, dotyczy miejsca zamieszka. Stypendium może  otrzymać uczeń sopockiej placówki bez względu na to, gdzie mieszka. Będziemy nagradzać  uczniów od klasy IV szkoły podstawowej placówek publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ustawa nie daje możliwości przyznania stypendium uczniom pobierającym  naukę na terenie innego miasta.

Wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego wniosek dla kategorii I-IV wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora szkoły. Termin upływa 30 czerwca każdego roku. Natomiast termin składania dokumentów przez szkoły do Urzędu Miasta w Sopocie mija 15 lipca każdego roku. Można złożyć tylko jeden wniosek dla jednego ucznia wyłącznie w jednej wybranej kategorii.

Stypendia Prezydenta Miasta Sopotu finansowane są z budżetu miasta.

Jeśli uchwały zostaną przyjęte, wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.

Projekty uchwał dostępne są w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej

Źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8226/mlodziezowa-rada-miasta-i-radykalne-zmiany-w-systemie-stypendiow-dla-uczniow

Skip to content