Badania

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja badania uczniów, rodziców i pracowników szkół!

Klauzula informacyjna dot. badania naukowego: CZYNNIKI CHRONIĄCE ORAZ CZYNNIKI RYZYKA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. Rozporządzenia RODO – informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

email: kancelaria@sopot.pl / telefon 58 521 37 51

Inspektor Ochrony Danych

Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9 email: rodo@ckusopot.pl / tel. 58 551 00 11 wew. 46

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Celem badania jest zidentyfikowanie czynników sprzyjających (czynników ryzyka) oraz zapobiegających (czynników chroniących) powstawaniu wśród dzieci i młodzieży problemu uzależnienia od substancji takich, jak nikotyna, alkohol, narkotyki oraz ocena doradztwa zawodowego. Badanie ma formę formularza on- line i jest skierowane do Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców. Dane z ośmiu sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą podstawą wdrożenia przez Gminę Miasta Sopotu programów profilaktycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 pkt. j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Ochrona danych zawartych w ankiecie

Badanie jest dobrowolne i całkowicie anonimowe. Udzielane odpowiedzi są poufne i nie pozwalają ustalić tożsamości uczestnika. W ankiecie nie ma przymusu odpowiedzi na wszystkie pytania. Opinie analizowane będą zbiorczo i posłużą wyłącznie do przygotowania sopockiej platformy profilaktycznej.

Zgoda lub niezgoda na udział w badaniu

Ze względów epidemiologicznych, podpisanie papierowego formularza zgody i dostarczenie do Szkoły nie jest wymagane. Za wyrażenie zgody w takim przypadku uznaje się samo wypełnienie i odesłanie ankiety online. Rodzic, który nie życzy sobie aby jego niepełnoletnie dziecko brało udział w ankiecie, proszony jest o maila z taką informacją do wychowawcy klasy.

Planowany okres przechowywania danych

Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) oraz wymaga tego realizacja projektu.

Twoje prawa

Masz prawo do:

  • dobrowolności podania danych
  • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
  • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
  • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO
Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane dwóm podmiotom, współuczestnikom badania:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny Sopot (opracowanie ankiet, statystyka)

firma PBS Sopot (Partner in Business Strategies) – oprawa informatyczna badania

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Powierzanie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie pisemnej UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

Nie podejmujemy decyzji dot. przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Wyniki badania zrealizowanego w 2020 roku

UCZESTNICY BADANIA:

Badanie zastało zaplanowane i rozpoczęło się przed ogłoszeniem w Polsce 20 marca 2020 stanu epidemii. Późniejsze zdarzenia spowodowały, że na wyniki badania duży wpływ miało zawieszenie zajęć w szkołach. Jedną w podstawowych konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii są mniej liczebne niż tego oczekiwano próbki uczestników z każdej z trzech grup respondentów (uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli) a także mniejsza niż tego oczekiwano reprezentatywność tych próbek. Niemniej wyniki badania nadal pozwalają na podejmowanie na ich podstawie decyzji o kierunkach i zakresie działań profilaktycznych w szkołach oraz ogólnie w Sopocie.

Uczniowie:

W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 2 czerwca 2020 wzięło udział łącznie 974 uczniów sopockich szkół, z czego 232 uczniów klas IV-VI SP, 132 uczniów klas VII i VIII SP oraz 610 uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Rodzice:

W badaniu wzięło łącznie 649 rodziców uczniów sopockich szkół, z czego 129 rodziców uczniów klas I-III SP, 163 rodziców uczniów klas IV-VI SP, 84 rodziców uczniów klas VII i VIII SP oraz 273 uczniów sopockich szkół

Pracownicy szkół:

W badaniu przeprowadzonym pomiędzy 8 marca a 31 maja 2020 wzięło łącznie 285 pracowników sopockich szkół.

Skip to content