O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Sopocie poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  • ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym;
  • narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
  • społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.

 

Rezultatem będzie raport z przeprowadzanych badań, który zostanie wykorzystany jako podstawa do stworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego w każdej ze szkół oraz Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

Harmonogram projektu

  • do 28 lutego 2021 r. – opracowanie przez ekspertów SWPS zestawów ankiet;
  • od 15 marca 2021 r. – rozpoczęcie realizacji badania online wśród rodziców;
  • od 23 marca 2021 r. – rozpoczęcie realizacji badania online wśród uczniów i nauczycieli;
  • do 30 kwietnia 2021 r. – zakończenie realizacji badania;
  • do 30 czerwca 2021 r. – opracowanie raportów z badania;
  • do 15 lipca 2021 r. – spotkanie podsumowujące z dyrektorami szkół oraz pedagogami/psychologami.

W 2020 r. przeprowadzono pierwsze badanie w którym wzięło udział blisko 1 800 osób (974 uczniów, 649 rodziców/opiekunów oraz 285 pracowników szkół). Raporty z badań dostępne są tutaj.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Sopotu.

 

Koordynator projektu:

Jakub Pilarski

Wydział Oświaty Urząd Miasta Sopotu

Mail: jakub.pilarski@um.sopot.pl

Tel. 58 521 37 38