O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Polsce poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  • ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym;
  • narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej
    na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
  • społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.

Rezultatem będzie raport z przeprowadzanych badań, który zostanie wykorzystany jako podstawa do stworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego w każdej ze szkół oraz Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na 2021 rok.

Harmonogram projektu

  • do 31 stycznia 2020 r. – opracowanie przez ekspertów SWPS zestawów ankiet;
  • do 29 lutego 2020 r. – konsultacje materiału badawczego z pracownikami placówek oświatowych;
  • do 20 marca 2020 r. – zebranie zgód na udział w badaniu (uczniowie niepełnoletni);
  • do 15 kwietnia 2020 r. – szkolenie dla pedagogów i psychologów z zakresu realizacji badań przez firmę PBS;