Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie jest placówką publiczną. Pracownicy PPP Sopot udzielają pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych mających siedzibę na terenie działania Poradni, tj. na terenie miasta Sopotu. Pracownicy Poradni udzielają pomocy dzieciom i ich rodzicom nieuczęszczającym do placówek edukacyjnych lecz zamieszkałym w rejonie działania Poradni tj.  na terenie miasta Sopotu. Pomoc udzielana jest dzieciom od momentu wykrycia ryzyka niepełnosprawności  (od urodzenia) do czasu ukończenia edukacji (24r.ż.) Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Sopot. Podlegamy nadzorowi pedagogicznemu Pomorskiego Kuratora Oświaty. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do ogłaszanego problemu, wskazania sposobów ich rozwiązywania, w szczególności wynikających: z uzdolnień, niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, z trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego (powracających z zagranicy, odmienności kulturowej), z zaniedbań środowiskowych, sytuacji trudnych/ traumatycznych, z niepełnosprawności (w tym z autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności intelektualnej, deficytów wzroku i słuchu), chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, zaburzeń komunikacji językowej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno-szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej. 

Formy wsparcia: 

 • indywidualne, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • terapia rodzin,
 • grupy wsparcia,
 • mediacje,
 • interwencja kryzysowa,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • porady i konsultacje,
 • wykłady i prelekcje,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa.

1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki

Formy wsparcia: 

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w ty szczególnie ryzyko dysleksji w klasach I – III
 • planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot

e-mail: ppp@poradniasopot.pl

tel./fax: 58 551 51 33

Poradnia czynna jest w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do czwartku i w godz. 8.00-16.00 w piątki.