Sopocka Straż Miejska – działania profilaktyczne

1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu

Celem ogólnym programu jest dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, budowanie świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci oraz umiejętność reagowania na te zagrożenia.

Cele szczegółowe:

 • zaznajomienie dzieci i młodzieży ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych,
 • budowanie właściwych nawyków,
  nabycie przez dzieci umiejętności praktycznej komunikacji, poszanowania drugiego człowieka i ogólnoprzyjętej tolerancji,
 • kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego czasu wolnego,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),
 • zapoznanie z normami społecznymi i normami prawa,
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji zachowań agresywnych.

2. Formy realizowania programu

Realizacja programu profilaktyki odbywać się będzie poprzez prowadzenie rozmów, prelekcji, pokazów oraz prezentacji w szkołach, przedszkolach oraz w placówkach kulturalnych.
Realizatorami wyżej opisanego Programu Profilaktyki są funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz zaproszeni goście.

3. Od przedszkola do seniora!

Straż Miejska w Sopocie wykonując swoje zadania, realizuje wiele programów profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Jednym z nich jest cykl spotkań i wykładów z mieszkańcami Sopotu, dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wybrane tematy. Program ten obejmuje również Przedszkola.

 • Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły.
 • Straż Miejska jako jednostka pomocna i przyjazna dzieciom.
 • Internet – umiejętne korzystanie z sieci.
 • Sieć dosłownie i w przenośni – co to jest Internet?
 • Agresja i przemoc.
 • Środki psychoaktywne.
 • Ferie zimowe – aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Konsekwencje prawne młodzieży.
 • Aktywny maj na rowerze.
 • Bezpieczny wypoczynek.
 • Straż Miejska jako instytucja dla mieszkańców.
 • Co to jest smog, jak powstaje? Jak dbać o czyste powietrze?

Więcej informacji:
St. inspektor Magdalena Jażdżewska
mail: magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl
tel: (58) 521 38 55

St. Inspektor Magdalena Jażdżewska