Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” na rok 2019 opracowany został zgodnie z treścią ustaw: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz w oparciu o katalog zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” opracowany został na podstawie przeprowadzonej diagnozy w obszarze używania substancji psychoaktywnych – aktualnych wyników badań ogólnopolskich i lokalnych (badania na grupie osób w wieku 18 lat) oraz w oparciu o pozyskane dane z terenu Sopotu.

Treść Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych na rok 2020 – UCHWAŁA NR XII/202/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. – https://bip.sopot.pl/m,209,uchwaly-rady-miasta-2019.html