Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” na rok 2022 opracowany został zgodnie z treścią ustaw: z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych został opracowany z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025.

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” opracowany został na podstawie przeprowadzonej diagnozy w obszarze używania substancji psychoaktywnych – aktualnych wyników badań ogólnopolskich i lokalnych (badania na grupie osób w wieku 18 lat) oraz w oparciu o pozyskane dane z terenu Sopotu.

Treść Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych na rok 2021 – Uchwała Nr XXVIII/461/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021 r.