Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025 został opracowany z  uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) przy współpracy PBS i SWPS oraz ogólnopolskie badania ilościowe zrealizowane przez Fundację CBOS, pn. Młodzież 2021 (Warszawa 2022 r.), opracowanie pn. Substancje psychoaktywne – podstawy i zachowania (Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowej Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 2019 r.), opracowanie pn. Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacji czynników ryzyka chroniących od hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019, sformułowany został cel główny oraz cele szczegółowe, a następnie zadania i działania, które zapisane zostały w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025.

W procesie konsultacji Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze Profilaktyki uzależnień, organizacje zawnioskowały o zlecanie zadań o charakterze ciągłym w trybie umów wieloletnich – wniosek uwzględniono – Gminny Program obejmuje okres 2 lat.

Uchwała Nr XLVII/826/2023 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025.