Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” na rok 2021 opracowany został zgodnie z treścią ustaw: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych został opracowany z  uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.

„Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych” opracowany został na podstawie przeprowadzonej diagnozy w obszarze używania substancji psychoaktywnych – aktualnych wyników badań ogólnopolskich i lokalnych (badania na grupie osób w wieku 18 lat) oraz w oparciu o pozyskane dane z terenu Sopotu.

Treść Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Od Substancji Psychoaktywnych na rok 2021 – Uchwała Nr XX/337/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2020 r.