Realizacja projektów w zakresie profilaktyki uzależnienia substancji psychoaktywnych w 2023 roku 

W 2023 r. dofinansowane zostały zadania i programy w zakresie profilaktyki uzależnienia substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) oraz uzależnień behawioralnych, realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursów (organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty) oraz inne podmioty, w tym:

 1. Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci – prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i rodziców (pomoc psychiatryczna, psychoterapia dla dzieci z rodzin z problemem przemocy, uzależnień);
 2. Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” – przeprowadzenie, w sopockich szkołach, profilaktycznych warsztatów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS;
 3. Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” – prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego, w którym realizowane są bezpłatne i anonimowe badania w kierunku zakażenia HIV/HCV/kiłą oraz podejmowane są działania, mające na celu zwiększenie motywacji osób zakażonych HCV i kiłą do leczenia oraz osób zakażonych HIV do podjęcia leczenia antyretrowirusowego;
 4. Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” – program „Grandklub Meander”, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia;
 5. Fundacja „Czyste Dźwięki” – program pracy ulicznej (streetworking) dedykowany osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności oraz program pracy ulicznej dedykowany dzieciom i młodzieży;
 6. Fundacja „Czyste Dźwięki” – partyworking – projekt adresowany jest do młodych ludzi, uczestników imprez w sopockich klubach, którzy narażeni są na podejmowanie ryzykownych zachowań;
 7. Fundacja „Czyste Dźwięki” – warsztaty z uczniami szkół średnich z zakresu konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) uzależnień behawioralnych oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
 8. Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” – organizacja wypoczynku wakacyjnego;
 9. Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” – działania na rzecz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym nauczycieli sopockich szkół, psychologów, pedagogów szkolnych – zwiększenie umiejętności dbania o dobrostan psychiczny;
 10. Fundacja ARTFORMACJA22 – koszty związane z organizacją spektaklu muzycznego pt. „Kronika snów: Lunatyczka” z elementami arteterapii w wykonaniu młodzieży z Sopotu i uchodźczyń z Ukrainy z Sopockiego Centrum Wsparcia Ukrainy oraz realizacja zajęć z zakresu arteterapii;
 11. Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Mewa” – program dla abstynentów oraz rodzin „Żyć na trzeźwo”, realizacja programu „Młodzi Gniewni” (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi) oraz organizacja pikniku trzeźwościowego;
 12. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i konsultacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, ich rodzin i bliskich, w tym DDA;
 13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej – prowadzenie Zimowego Punktu Interwencyjnego – miejsca, gdzie podczas mroźnych nocy osoby znajdujące się w kryzysie możliwości mogą przebywać w godzinach 18.00-6.00;
 14. Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „SUPPORT” – wsparcie młodzieży w sytuacjach kryzysowych i wsparcie specjalistyczne dla osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą;
 15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia i pomocy w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, w tym organizacja wypoczynku letniego oraz w okresie ferii, dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego;
 16. Caritas Archidiecezji Gdańskiej – organizacja pikniku pn. Otwarci na świat;
 17. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie – realizacja zajęć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w Sopockim Centrum Integracji Społecznej;
 18. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” – zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci ze środowisk wymagających wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego;
 19. Polskie Towarzystwo Psychoedukacji – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych (SP1, SP 8);
 20. Stowarzyszenie Sopocki Klub Karate i Rekreacji – realizacja Zimowiska dla dzieci z Sopotu – korzystających z sopockich świetlic socjoterapeutycznych oraz program półkolonii dla dzieci – podopiecznych sopockich świetlic socjoterapeutycznych w okresie wakacji;
 21. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – zapewnienie wsparcia psychologicznego
  i pedagogicznego dla 10 osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz profilaktyka uzależnień;
 22. Miejski Klub Sportowy OGNIWO SOPOT – udział w letnich zgrupowaniach sportowych kadetów i młodzików Ogniwa Sopot;
 23. STOWARZYSZENIE „WAGA” – organizacja warsztaty pisania tekstu, tańca, z zakresu poczucia własnej wartości – family lab oraz komunikowania potrzeb;
 24. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” – realizacja zajęć z zakresu Treningów Umiejętności Społecznych oraz Treningów Zastępowania Agresji;
 25. Bałtycka Agencja Artystyczna „BART” – Teatr Ubogich Relacji – spektakl pn. Anioły Życia oraz zajęcia aktywizujące dla sopockich seniorów, w ramach promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 26. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” – organizacja zajęć podczas ferii;
 27. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” – organizacja wypoczynku letniego;
 28. Realizacja programu pn. Gra w dobre zachowania w sopockich szkołach podstawowych;
 29. Wdrożenie aplikacji RESQL – systemu anonimowego powiadamiania o przemocy w szkole;
 30. Organizacja konferencji pn. Nastolatki. Jak rozmawiać, słuchać i wspierać żeby budować dobre relacje;
 31. Organizacja spektaklu pn. „Kronika snów: Lunatyczka”;
 32. Diagnoza sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – przygotowanie ankiet i opracowanie wyników merytorycznych badania sopockich uczniów w zakresie czynników chroniących i czynników ryzyka oraz przygotowanie materiałów na stronę internetową;
 33. Przygotowanie programu pn. „Bezpieczny wynajem” oraz „Pomagaj mądrze. Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej”;
 34. Realizacja warsztatów i szkoleń z zakresu prewencji suicydalnej w sopockich szkołach podstawowych;
 35. Organizacja Światowego Dnia HIV/AIDS;
 36. Zapewnienie zdalnej opieki monitoringu położniczego;
 37. Organizacja kongresu oświatowo – psychologicznego dla samorządów uczniowskich oraz młodzieżowych rad miasta w obszarze kryzysu psychicznego oraz prewencji suicydalnej;
 38. Organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz projektu i przygotowania materiałów promocyjnych działania Zespołu Interdyscyplinarnego;
 39. Organizacja szkolenia kadry sopockiego przedszkola z zakresu programu rekomendowanego Przyjaciele Zippiego;
 40. Organizacja warsztatów z zakresu samoobrony;
 41. Organizacja ICTF SOPOT 2023 – festiwalu Teatrów Dziecięcych oraz organizacją pokazu filmu
  Dziewczyny, w ramach promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 42. Organizacja interwencji i wsparcia dla osób uzależnionych przebywających na ulicach Sopotu – autobus SOS;
 43. Organizacja posiłków weekendowych dla osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się
  w kryzysie bezdomności;
 44. Organizacja wsparcia terapeutycznego w Pogotowiu Socjalnym dla osób Nietrzeźwych;
 45. Realizacja programu pn. Gra w dobre zachowania w sopockich szkołach podstawowych;
 46. Organizacja wydarzenia wigilijnego dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności;
 47. Organizacja konferencji pn. Nastolatki. Jak rozmawiać, słuchać i wspierać żeby budować dobre relacje.
Skip to content